အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဟားခါးမြို့၏ (၁.၅.၂၀၂၀)မှ(၇.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

(က) နိုင်ငံခြားသားများဝင်/ထွက်မှု 

 စဉ်

Visa အမျိုးအစား

ကျား

ပေါင်း

၁။

Tourist Visa

-

-

-

၂။

Business Visa

-

-

-

၃။

Other

-

-

-

 

စုစုပေါင်း

-

-

-

 

(ခ)  ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများ၏ (၁.၅.၂၀၂၀)  မှ   (၇.၅.၂၀၂၀)ထိ ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်နှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ကျား

ပေါင်း

၁။

ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်စိစစ်မှု(နိုင်ငံသား)

-

-

-

၂။

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

-

-

-

(ဂ)  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်နှင့်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

ရက်စွဲ

နေရာ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု

 

၁။

ဟားခါးခရိုင်

ဟားခါးမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဘုံဇုံးစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၂၇၉)စီး၊ ဆိုင်ကယ်(၁၃၉)စီး၊ ကျား(၈၀၇)၊မ(၉၃)၊ ပေါင်း(၉၀၀)ဦး

၂။

ထန်တလန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

လိုင်ပေါင်းလုံ

စုပေါင်းစစ်ဆေး

ရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၁၅)စီး ၊ ဆိုင်ကယ်(၂၄)စီး၊ ကျား(၄၈)၊ မ(၃၀)၊ ပေါင်း(၇၈)ဦး

 

၃။

ဖလမ်းခရိုင်

တီးတိန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

ခိုင်ကမ်း/

မံဆွောင်း

တံတားစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

ခိုင်ကမ်း/မံဆွောင်းတံတားစစ်ဆေးရေးဂိတ် တွင် အဝင်/ထွက် မရှိပါ၊

၄။

ရိခေါဒါရ်မြို့

နေ့စဉ်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ

ချစ်ကြည်ရေး

တံတား၊မြို့ဝင်/

ထွက်စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်စောင့်ကြည့်အခြေအနေကြောင့် လူဝင်/ထွက်၊ ယာဉ်ဝင်/ထွက် ပိတ်ထား ပါသည်။

 

စဉ်

ခရိုင်

ရက်စွဲ

နေရာ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု

၅။

ဖလမ်းခရိုင်

ဖလမ်းမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဗားတံတား

စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်အား ပိတ်ထားပြီး ဖလမ်းမြို့အဝင်တွင်သာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 ၂။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်း

    (က)   သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း

            (၁) အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု      နိုင်-၃(က)  -     (၂၀)ဦး

            (၂) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု      နိုင်-၆(က)   -   (၃၄)ဦး

    ( ခ )  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အခြေခံပညာကျောင်းများအား သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

            (၁) နိုင်-၃(က)        –     မရှိပါ

     

           

ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၏ ဘုံဇုံစုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ဟားခါးခရိုင်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ လိုင်ပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

စာစုများ -