လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ (၂၉.၅.၂၀၂၀)မှ (၄.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

၁။     လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း

        (၂၉..၂၀၂၀)မှ (..၂၀၂၀)ထိ

        (က) နိုင်ငံခြားသားများဝင်/ထွက်မှု 

 စဉ်

Visa အမျိုးအစား

ကျား

ပေါင်း

၁။

Tourist Visa

-

-

-

၂။

Business Visa

-

-

-

၃။

Other

-

-

-

 

စုစုပေါင်း

-

-

-

 

(ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများ၏ (၂၉..၂၀၂၀)  မှ   (..၂၀၂၀)ထိ ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်နှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ကျား

ပေါင်း

၁။

ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်စိစစ်မှု(နိုင်ငံသား)

-

-

-

၂။

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

-

-

-

()   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်နှင့်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

ရက်စွဲ

နေရာ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု

 

၁။

ဟားခါးခရိုင်

ဟားခါးမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဘုံဇုံးစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၁၀၅၂)စီး၊ ဆိုင်ကယ်(၇၀)စီး၊ ကျား(၁၀၀၀)၊မ(၆၅၂)၊ ပေါင်း(၁၆၅၂)ဦး

၂။

ထန်တလန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

လိုင်ပေါင်းလုံ

စုပေါင်းစစ်ဆေး

ရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၂၆)စီး ၊ ဆိုင်ကယ်(၄၇)စီး၊ ကျား(၄၉)၊ မ(၃၂)၊ ပေါင်း(၈၁)ဦး

 

၃။

ဖလမ်းခရိုင်

တီးတိန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

ခိုင်ကမ်း/

မံဆွောင်း

တံတားစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

ခိုင်ကမ်း/မံဆွောင်းတံတားစစ်ဆေးရေးဂိတ် တွင် အဝင်/ထွက် မရှိပါ၊

၄။

ရိခေါဒါရ်မြို့

နေ့စဉ်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ

ချစ်ကြည်ရေး

တံတား၊မြို့ဝင်/

ထွက်စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်စောင့်ကြည့်အခြေအနေကြောင့် လူဝင်/ထွက်၊ ယာဉ်ဝင်/ထွက် ပိတ်ထား ပါသည်။

၅။

ဖလမ်းခရိုင်

ဖလမ်းမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဗားတံတား

စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်အား ပိတ်ထားပြီး ဖလမ်းမြို့အဝင်တွင်သာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်း

    (က)  သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း

            (၁) အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု     နိုင်-၃(က)  -    (၃)ဦး

            (၂) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု      နိုင်-၆(က)   -   (၄)ဦး

    ( ခ )  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အခြေခံပညာကျောင်းများအား သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

            (၁) နိုင်-၃(က)        –     မရှိပါ

ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဘုံဇုံးစုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ဟားခါးခရိုင်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ လိုင်ပေါင်းလုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

စာစုများ -