လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ဟားခါးမြို့၏ (၃၁.၁၂.၂၀၂၀)မှ (၇.၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁။     လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း

        (၃၁.၁၂.၂၀၂၀)မှ (..၂၀၂၁)ထိ

        (က) နိုင်ငံခြားသားများဝင်/ထွက်မှု

စဉ်

Visa အမျိုးအစား

ကျား

ပေါင်း

၁။

Tourist Visa

-

-

-

၂။

Business Visa

-

၃။

Other

-

-

-

 

စုစုပေါင်း

-

 

(ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများ၏ (၃၁.၁၂.၂၀၂၀)မှ (..၂၀၂၁)ထိကိုင်ဆောင်လက်မှတ်နှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ကျား

ပေါင်း

၁။

ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်စိစစ်မှု(နိုင်ငံသား)

-

၂။

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

-

()   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်နှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

ရက်စွဲ

နေရာ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု

 

၁။

ဟားခါးခရိုင်

ဟားခါးမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဘုံဇုံးစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ် (၃၉၇)စီး၊ ဆိုင်ကယ် (၄၄)စီး၊ ကျား(၇၁၀)ဦး၊ မ(၉၄)ဦး၊ ပေါင်း(၈၀၄)ဦး

၂။

ထန်တလန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

လိုင်ပေါင်းလုံ

စုပေါင်းစစ်ဆေး

ရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၃၄)စီး၊ ဆိုင်ကယ် (၂၁၇)စီး၊ ကျား(၃၀၁)ဦး၊ မ(၂၁၃) ဦး၊ ပေါင်း(၅၁၄)ဦး

 

၃။

ဖလမ်းခရိုင်

တီးတိန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

ခိုင်ကမ်း/

မံဆွောင်း

တံတားစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

ခိုင်ကမ်း/မံဆွောင်းတံတားစစ်ဆေးရေးဂိတ် တွင် အဝင်/ထွက်မရှိပါ။

၄။

ရိခေါဒါရ်မြို့

နေ့စဉ်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ

ချစ်ကြည်ရေး

တံတား၊မြို့ဝင်/

ထွက်စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်စောင့်ကြည့်အခြေအနေကြောင့်လူဝင်/ထွက်၊ယာဉ်ဝင်/ထွက်ပိတ်ထားပါသည်။

၅။

ဖလမ်းခရိုင်

ဖလမ်းမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဗားတံတား

စုပေါင်းစစ် ဆေးရေးဂိတ်

စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်အား ပိတ်ထားပြီး ဖလမ်းမြို့အဝင်တွင်သာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်း

    (က)  သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း

            (၁) အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု     နိုင်-၃(က)   - မရှိပါ

            (၂) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု      နိုင်-၆(က)   - မရှိပါ

    (ခ)    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်အခြေခံပညာကျောင်းများအားသစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

            (၁) နိုင်-၃(က) – မရှိပါ

ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဘုံဇုံးစုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ဟားခါးခရိုင်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ လိုင်ပေါင်းလုံစုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင်ယာဉ်ဝင်/ထွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

စာစုများ -