ကျီခါးမြို့၌ မြို့မြေတိုင်းတာခြင်းနှင့်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်စိုက်ထူခြင်း လုပ်ငန်းများ ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး 
ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ ကျီခါးမြို့၌ လက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော မြို့နေလူထုအိမ်ရာ၀င်းများစနစ်တကျရှိ‌စေရန်အတွက် မြို့မြေ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်းနှင့်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များလိုက်လံစိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ 
    ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျီခါးမြို့၏လက်ရှိတည်ရှိနေသောမြေပြင် အနေအထားအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် ၊ မြို့မြေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တကျပြုလုပ်ရန်၊မြို့စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်ရာတွင်ပြောင်းလဲမှုများရှိပါက မြေစာရင်း၊မြေပုံဖြင့်စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားနိုင်ရန် ၊ မြို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေပုံကိုအခြေခံ၍ စနစ်တကျရေးဆွဲ နိုင်ရန်နှင့်လက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော မြို့နေလူထုအိမ်ရာ၀င်းများခိုင်မာ မှုရှိစေရေးအတွက် ဂရန်များထုတ်ပေးနိုင်ရန်စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြေကွက်ဦးပိုင်နယ်နိမိတ်တိုင်းတာခြင်း ၊ကွန်ပျူတာဖြင့်မြေပုံဆွဲခြင်း ၊ မြေကွက်နံပါတ်ရေးထိုးခြင်း ၊ ဧရိယာ တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်မြေပြင်ထိန်းမှတ်တိုင်(GCP)(၇)လုံး၊အမြဲမြေတိုင်းမှတ်တိုင်(၇၀)လုံး စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းများကို၂၀၂၀ခုနှစ်၊နို၀င်ဘာလ(၁၆)ရက်နေ့မှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ယခုအခါအဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး နေပြီဖြစ််ကြောင်း  ကျီခါးမြို့လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲ‌ရေးနှင့်စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။   
 
စာစုများ -