မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများမှ(၄.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ ၂၀၁၉ မိုးရာသီစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပြီးစီးမှု

စာစုများ -