ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ချင်းလူမျိုးစုများ၏ တိုင်းရင်းသားစာပေ ဆွေးနွေးပွဲ ဟားခါး၌ကျင်းပ
စာစုများ -