အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း
စာစုများ -