နိုင်ငံတဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနား ဟားခါးမြို့၌ကျင်းပ
စာစုများ -