မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ် နာယက၊ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အမျိုးသမီးဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဟာခါးမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
စာစုများ -