ဖလမ်း၌ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်ဆင့်ပွာသင်တန်း ပြုလုပ်
စာစုများ -