ဟားခါးမြို့ ရှုခင်းသာ(View Point)တွင် သီရိပျံချီဦးကီယိုမန်းကျောက်တိုင်ဖွင့်လှစ်
စာစုများ -