သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း ကွန်ကရိလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း ကွန်ကရိလမ်းခင်းခြင်းကို လမ်းအထူးအဖွဲ့(၁၀)၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း(၂၃.၀-၂၅.၅)ကီလိုမီတာအတွင်း ကွန်ကရိလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆဲ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း(၁၈.၅၅-၂၃.၀)ကီလိုမီတာအတွင်း ကွန်ကရိလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆဲ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း(၂၅.၅-၃၀.၄)ကီလိုမီတာအတွင်း ကွန်ကရိလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆဲ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း(၆.၀-၇.၆)ကီလိုမီတာအတွင်း လမ်းတာချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆဲ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် သိုင်းငင်း-တီးတိန်လမ်း(၇၆.၀-၇၇.၀)ကီလိုမီတာအတွင်း ကျောက်စီမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆဲ

စာစုများ -