လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ဟားခါးမြို့၏ (၆.၂.၂၀၂၀)မှ (၁၂.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

၁။     လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း

        (၆.၂.၂၀၂၀)မှ (၁၂.၂.၂၀၂၀)ထိ

        (က) နိုင်ငံခြားသားများဝင်/ထွက်မှု 

 စဉ်

Visa အမျိုးအစား

ကျား

ပေါင်း

၁။

Tourist Visa

21

13

34

၂။

Business Visa

2

1

3

၃။

Other

17

6

23

 

စုစုပေါင်း

40

20

60

 

(ခ)  ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများ၏   (၆.၂.၂၀၂၀)  မှ (၁၂.၂.၂၀၂၀)ထိ ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်နှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ကျား

ပေါင်း

၁။

ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်စိစစ်မှု(နိုင်ငံသား)

38

19

57

၂။

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းစိစစ်မှု

38

15

53

 

(ဂ)   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်နှင့်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

ရက်စွဲ

နေရာ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု

၁။

ဟားခါးခရိုင်

ဟားခါးမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဘုံဇုံးစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၇၄၆)စီး၊ကျား(၅၉၈)

မ(၄၉၇) ပေါင်း(၁၀၉၅)ဦး

၂။

ထန်တလန်

မြို့နယ်

နေ့စဉ်

လိုင်ပေါင်းလုံ

စုပေါင်းစစ်ဆေး

ရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၉၁)စီး၊ ဆိုင်ကယ်(၇၅)စီး၊ ကျား(၂၃၃)၊ မ(၂၁၀)၊ ပေါင်း(၄၄၃)ဦး

၃။

ဖလမ်းခရိုင်

ဖလမ်းမြို့နယ်

နေ့စဉ်

ဗားတံတား

စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၂၈၃)စီး၊ကျား(၁၁၂၆)၊ မ(၁၀၈၈)၊ ပေါင်း(၂၂၁၄)ဦး

၄။

ရိခေါဒါရ်မြို့

နေ့စဉ်

မြန်မာ-အိန္ဒိယ

ချစ်ကြည်ရေး

တံတား၊မြို့ဝင်/

ထွက် စုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၄၂)စီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား

အထွက် ကျား(၂၂၃)၊မ(၁၂၃)၊ပေါင်း(၂၃၅)ဦး

အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအထွက်ကျား(၁၈၂)၊မ(၁၃၂)

ပေါင်း(၃၁၄)ဦး

၅။

ဖလမ်းခရိုင်

တီးတိန်မြို့နယ်

နေ့စဉ်

ခိုင်ကမ်း/

မံဆောင်း

တံတားစုပေါင်း

စစ်ဆေးရေးဂိတ်

မော်တော်ယာဉ်(၁၃၇၈)စီး၊ကျား(၁၁၁၄)၊ မ(၁၆၆၃)၊ ပေါင်း(၃၅၇၇)ဦး

၂။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်း

    (က)  သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း

            (၁) အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု      နိုင်-၃(က)  -     (၂၆)ဦး

            (၂) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည်နိုင်ငံသားကတ်ပြားထုတ်ပေးပြီးစီးမှု      နိုင်-၆(က)   -   (၅၁)ဦး

    ( ခ )  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အခြေခံပညာကျောင်းများအား သစ္စာစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

            (၁) နိုင်-၃(က)        –      (၃၈)ဦး

 

 

ဟားခါးခရိုင်နှင့် ဖလမ်းခရိုင်အတွင်းရှိ စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

 

စာစုများ -