ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေ (၈၀၇)ဧက ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၅ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun

070 21637, 092451058