ချင်းပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး(ဟားခါး)မှ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၂ ရက် Thu Hta Par

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၇၀- ၂၂၅၆၄၊ ၀၇၀- ၂၁၁၈၃