ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၄ ရက် Thu Hta Par

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း = ၀၇၀-၂၂၅၉၈၊ ၀၇၀-၂၂၅၉၉၊ ၀၇၀-၂၂၃၉၁