အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ဧလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၂ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun