ချင်းပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဟားခါးမြို့မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြု့ရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ
ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၂ ရက် U Min Eya Htyke

ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၀-၂၁၉၄၄ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။