နောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါများ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဟားခါးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွင် အသုံးပြုရန် စက်ပစ္စည်းနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဒီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဒီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက်
ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဟားခါးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်လိုသဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၈ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၈ ရက်
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျပ်သန်း(၁၀၀)အထက်ရှိသော လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်လိုသဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၄ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၄ ရက်
ချင်းပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး(ဟားခါး)မှ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာနှင့် ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ တူညီဝတ်စုံနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း( Open Tender) ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း
ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းအပါအဝင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း(၁၀)ခုနှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းတို့တွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၅ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၅ ရက်
၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါများ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!