ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်း Facility Quarantine  ၁၄ရက်ပြည့်သူ (၁၂)ဦးအား Swabနမူနာ(၂)ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရောဂါပိုး မရှိသဖြင့် ပြန်လည်စေလွှတ်
စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၅ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun

ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်း Facility Quarantine  ၁၄ရက်ပြည့်သူ (၁၂)ဦးအား Swabနမူနာ(၂)ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရောဂါပိုး မရှိသဖြင့် ပြန်လည်စေလွှတ်