ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ဇာထလှီရ်ကျေးရွာရှိ ထန်ကျုံးနုန်စာကြည့်တိုက်ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဖွင့်လှစ်ပေး
အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၁ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun

ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ဇာထလှီရ်ကျေးရွာရှိ ထန်ကျုံးနုန်စာကြည့်တိုက်ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဖွင့်လှစ်ပေး