ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ချင်းပြည်နယ်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ)မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အစုံသို့
2 ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့
3 ခရီးသည်ပါရှိလာသော နိုင်ငံခြားငွေကြေး ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
4 ခရီးသည်ပါရှိလာသော ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
5 သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
6 ထုတ်ကုန်ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
7 ထရန်စဖော်မာလျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
8 လုပ်ငန်းသုံး ပါဝါမီတာ တပ်ဆင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့
9 အိမ်သုံးမီတာ တပ်ဆင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့
10 ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့