ဝန်ဆောင်မှုများ
49 ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
56 ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့