ဝန်ဆောင်မှုများ
9 မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
12 ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
15 ကန်ထရိုက်တာလက်မှတ်ပြုလုပ်ခြင်းတွင်လိုအပ်သော အချက်အလက်များမှာ အပြည့်အစုံသို့
18 လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့
21 အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အပြည့်အစုံသို့
24 ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့
27 အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အပြည့်အစုံသို့
30 တိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါသတင်းပေး တိုင်ကြားခြင်း ပုံစံ PC(14) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
33 အသားစစ်ဆေးခြင်းပုံစံ ၊ PC(12) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
36 အများပြည်သူစားသုံးရန်သတ်ဖြတ်မည့်တိရိစ္ဆာန်၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၊ PC(11) ပုံစံထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့