ဝန်ဆောင်မှုများ
4 ဓာတ်မြေသြဇာ လက်လီ / လက်ကား ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် အပြည့်အစုံသို့
6 ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ / လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့
8 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးထက် ပို၍အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
10 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
12 တည်းခိုခန်း / ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
14 အဆောက်အဦးသစ် ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြလျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
16 ရေသွယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
18 ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
20 ယစ်မျိုးသက်၀င်ပစ္စည်းများ သယ်ယူခွင့်(Permit)လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
22 ဓါတ်သတ္တုခွန် (အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်)လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့