ဝန်ဆောင်မှုများ
36 (OSS)စုပေါင်းရုံးများတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့
42 မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့
48 ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့
54 ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
60 လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့
66 စက်သုံးဆီသိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ အပြည့်အစုံသို့
72 ဓာတ်သတ္တု အသေးစား/ လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
78 ဓာတ်သတ္တု ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
84 ဓာတ်သတ္တု လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
90 ဓာတ်သတ္တု အသေးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့