ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၄ ရက် U Min Eya Htyke
Fiber Tender
Fiber Internet Tender

070-21101, 070-21264, 09-2450000