လမ်းဦးစီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ဟားခါးမြို့ ၊ ၀၇၀-၂၁၀၃၃

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(မြိုပြ)ရုံး ၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၁၀) ၊ ဟားခါးမြို့ ၊ ၀၇၀-၂၁၂၄၅

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး ၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၁၂) ၊ မတူပီမြို့ ၊ ၀၉-၇၇၄၈၅၄၁၄၇

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ဟားခါးခရိုင် ၊ ၀၇၀-၂၁၁၄၃

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ဖလမ်းခရိုင် ၊ ၀၇၀-၄၀၀၅၈

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊ မင်းတပ်ခရိုင် ၊ ၀၉-၄၂၇၉၇၄၈၀၂

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!