ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံး

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီးနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံး
ဟားခါးမြို့
အမှတ်(၂)ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ဟားခါးမြို့
၀၇၀-၂၁၅၈၅ ၊ ၀၇၀-၂၁၅၈၆

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!