မီးသတ်ဦးစီးဌာန မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊  ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း− ၀၇၀ ၂၂၅၆၄ ၊ ၀၇၀ ၂၁၁၈၃

ချင်းပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး(ဟားခါး)မှ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာနှင့် ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ တူညီဝတ်စုံနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၇ ရက်