အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့

ဖုန်း - ၀၇၀-၂၂၅၄၁၊ ၀၇၀-၂၂၅၄၂

ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဟားခါးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်လိုသဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၈ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : နိုလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၈ ရက်
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး Fiber Internet Line တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဩလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၅ ရက်