အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့

ဖုန်း - ၀၇၀-၂၂၅၄၁၊ ၀၇၀-၂၂၅၄၂

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး Fiber Internet Line တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဩလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၅ ရက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးများဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဧလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : မေလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ရက်