မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ( MPT )မှ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ အထိ ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ
ဩလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၀ ရက် CingSan Mang

(MPT) မှ (ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀) လူဦးရေစာရင်း ပြည်နယ်ချုပ်- ၁၀၅ ဦး ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အလိုက်အခွန်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်း- (၁၂၀.၄၆၁)ကျပ်သန်းပေါင်း၊ ဌာနဆိုင်ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားမှု ပြည်နယ်ချုပ်-(၉၉.၉၅၇)ကျပ်သန်းပေါင်း ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း လူဦးရေ (၅၃၄၆၂၆) ဦး ရှိရာ ဖုန်း (၄၄၈၆၄၀) လုံး အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဖုန်းသုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၈၃၉.၁၆၆) ဖြစ်ပါသည်။