ဟားခါးမြို့ ၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်ရှိ အလှကုန်ဆိုင်(၁၂)ဆိုင်နှင့် ဈေးဆိုင် (၁၀)ဆိုင် တို့ အား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး
စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၄ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun

ချင်းပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဟားခါးမြို့ ၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်ရှိ အလှကုန်ဆိုင်(၁၂)ဆိုင်နှင့် ဈေးဆိုင် (၁၀)ဆိုင် တို့ အား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး